ေရႊဇနက ကုမၸဏီမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သင္တန္းအား မၾကာမီွဖြင့္လွစ္ပါမည္။  »

ေရႊဇနကအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတတ္ႏွင့္ Japan SATတို႔ပူးေပါင္း၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ ဘိုးဘြားရိပ္သာ မ်ားတြင္ Care Giver အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ Care Giver သင္တန္းကို(၁-၃-၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာမ်ားတြင္ Care Giver တစ္ဦးအေနႏွင့္္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ (Email မွ တစ္ဆင့္ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။)

(၁) ျပည္ေ်ထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။

(၂) အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ လက္၀ယ္ရိွသူျဖစ္ရမည္။

(၃) အသက္(၁၈)ႏွစ္ မွ (၂၅)ႏွစ္ အတြင္း အိမ္ေထာင္မရိွသူ(လူပ်ိဳ/အပ်ိဳ)ျဖစ္ရမည္။

(၄) အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။

(၅) က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျပီး သက္ၾကီးရြယ္အို၊ ဘိုးဘြားမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို စိတ္၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။

သင္တန္းကာလမွာ စုစုေပါင္း(၉)လျဖစ္ျပီး အပိုင္း(၃)ပိုင္းခြဲ၍ ျပဳလုပ္ပါမည္။

(၁) အေျခခံသူနာျပဳစုျခင္း အတတ္ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ (၃)လ

(၂) အေျခခံဂ်ပန္ဘာသာစကားေျပာႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းအားသင္ၾကားျခင္း၊ (၂)လ

(၃) ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျပာ မြမး္မံသင္တန္း၊ (၄)လ

 

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္

ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္း

ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံစာ

(၆)လအတြင္း ရိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပုံ(၂)ပုံ

မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ တို႔ႏွင့္ (၂၇.၂.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

  • အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာ အတိုင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
    အမွတ္ (၄၀-၅က)၊ ျမစံပယ္ရိပ္မြန္လမ္းသြယ္၊ ျမစံပယ္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ။
    ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉၄၅၀၀၆၂၇၉၅ / Email: shwezaneka@gmail.com

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Gallery